O projektu2018-03-27T08:37:55+00:00

Prezentace kulturního dědictví Tachovska

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zachovat a systematizovat vybrané podoby nehmotného a hmotného kulturního dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel v 2. polovině 20. Století a zpřístupnit téma veřejnosti v muzeích příhraničních regionů, ve veřejném prostoru i formou popularizačních aktivit. Dílčími cíli je zmapovat a prezentovat veřejnosti různé podoby a formy kulturního dědictví v regionu Tachovsko/Oberpfalz a současně vytvořit interdisciplinární síť v oblasti přeshraniční spolupráce mezi institucemi výzkumu, prezentace a uchování kulturního dědictví 20. století.

Kontext

Přeshraniční region dnešního okresu Tachov / Oberpfalz prošel v druhé polovině 20. Století obrovskými změnami, které byly důsledkem migračních procesů po skončení války (odsun německého obyvatelstva, dosídlování pohraničí z českého vnitrozemí i tzv. reemigranty z Volyně a Rumunska) a důsledkem zřízení železné opony či správních reforem v 60. letech. Z mnoha důvodů není tato důležitá etapa historie regionu, která zásadně formovala jeho dnešní podobu, silná i slabá místa budoucího rozvoje, dostatečně expozičně reflektována v příhraničních muzeích. Tento nedostatek se týká například Muzea Českého lesa v Tachově. Na německé straně hranice zase není v expozicích dostatečně zpracováno téma mnohých zaniklých obcí tachovského regionu, které byly před koncem 2. světové války obývány převážně německým obyvatelstvem, a to i přestože se jedná o téma, o něž veřejnost projevuje nemalý zájem. Projekt reaguje i na nutnou potřebu spolupráce mezi jednotlivými subjekty činnými v oblasti přírodního i kulturního dědictví.

Období realizace

1. září 2016 – 31. prosince 2018

Realizátor a partneři projektu

Realizátorem projektu je Západočeská univerzita v Plzni.

Partnery projektu jsou:

Muzeum Českého lesa v Tachově

Das Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz

Donátor projektu

Projekt je financován programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Projekt je z 5% kofinancován příspěvkem ze státního rozpočtu ČR.